HomeDisclaimer

Voorwaarden en condities

1. Ondanks dat er naar gestreefd wordt de informatie op de website(s) van Peco Douwes BV en op alle daaraan gerelateerde websites op een zo juist mogelijke manier te presenteren, is alle gepresenteerde informatie onder voorbehoud gegeven. Daar Peco Douwes BV voortdurend streeft naar verdere ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten, behoudt Peco Douwes BV zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in het assortiment producten en diensten. Op geen enkele wijze is Peco Douwes BV dan ook aansprakelijk in verband met de beschikbaar gemaakte informatie, tenzij dit expliciet is vermeld.

2. Peco Douwes BV houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de website(s) op elk willekeurig moment zonder dit vooraf aan te kondigen.

3. Ondanks dat Peco Douwes BV er naar streeft haar website(s) 24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar online te hebben, kan Peco Douwes BV niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, op welke wijze dan ook verkregen, door het niet online zijn op enig moment.

4. De website(s) kunnen links bevatten naar andere websites, welke niet binnen de controle vallen van Peco Douwes BV. Peco Douwes BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk en of op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites. Peco Douwes BV plaatst deze links alleen als een voorziening.

5. Alle onderdelen van deze website(s), waaronder alle teksten, merken, namen, software, logo’s, foto’s, illustraties en alle andere grafische onderdelen, zijn eigendom van Peco Douwes BV of haar licentieverstrekkers. Het is niet toegestaan enig onderdeel te herproduceren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, te verzenden en of te ontleden, tenzij hier expliciet schriftelijke toestemming voor is verleend door de eigenaar of indien de informatie gebruikt, gekopieerd of verspreid wordt in onaangepaste vorm voor persoonlijk niet-commercieel gebruik en het enige doel het verkrijgen van informatie is.

6. Op alle transacties die middels of via de website(s) gedaan worden zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft d.d. 15 september 2015. Op verzoek kunnen deze beschikbaar gesteld worden.

7. Deze voorwaarden en condities zullen gecontroleerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd worden overeenkomstig de Nederlandse wetgeving. Enig geschil welke zich hieruit voordoet of zich hiermee in verband voordoet, zal uitsluitend voorgelegd worden en uiteindelijk beslecht worden door een daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

8. Bovengenoemde informatie heeft ook betrekking op: www.pdg.nl, pd-fasteners.nl, secufast.com en elektrischeschroevendraaiers.nl.

‘The Fixing Company’

Ons motto is dat wij alles in staat zullen stellen om een oplossing voor de klant te realiseren, waarbij de schroef- en montage-techniek onze kernactiviteit is. Of het nu een schroefverbinding betreft, JIT-levering van producten, voorraadmanagement, service, reparatie en kalibratie, Peco Douwes BV fixed het voor U.